Algemene voorwaarden Saudade

De algemene voorwaarden voor therapie en coaching, procesbegeleiding, training, workshops en advies verschillen. Kies hieronder de voor u relevante voorwaarden:

Gestalttherapie

Coaching, procesbegeleiding, training, workshops en advies

Gestalttherapie voor individuen en groepen

 

Artikel 1. De wet WBGO
1. Alle bepalingen van deze wet WBGO (boek 7, titel 7 of Staatscourant nr.837, 1994) zijn van toepassing.

Artikel 2. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
* opdrachtnemer: Saudade B&A in de functie als Gestalttherapeut die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
* opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
* diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten Gestalt-psychotherapie;
* Client : degene die deelneemt aan een psychotherapie traject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

 

 

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen ervan door opdrachtgever en opdrachtnemer;
2. De prijzen in de genoemde overeenkomst zijn vrij van BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NVAGT en EAGT naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtgever tot een persoonlijke inzetverplichting en het dragen van eigen verantwoordelijkheid over zichzelf.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

1

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien opdrachtnemer door overmacht tijdelijk niet in staat is aan verplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer in redelijkheid, gezien de omstandigheden van opdrachtnemer, niet kan worden verwacht de opheffing van de oorzaak van verhindering af te wachten.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van

2

de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Kosten van de sessies worden aan het eind van de maand verrekend middels een factuur. Deze factuur kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
2. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook; dus ook in situaties van overmacht.
2.Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de opdrachtnemer een betalingsherinnering aan opdrachtgever.
3. Voldoet opdrachtgever niet aan de verplichting te betalen binnen 14 dagen, dan volgt een laatste betaalherinnering waarbij een betaaltermijn van 7 dagen geldt. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €25,= administratiekosten in rekening gebracht.
4. Bij overschrijding van de genoemde termijn van 7 dagen na de tweede betalingsherinnering is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, en zal de inning van het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten onverwijld in handen worden gegeven van derden.
5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met

onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
6. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente. De opdrachtgever is met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
8. Door de opdrachtgever gedane betalingen trekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
9. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten
1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten,

3

ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €113,45,= ,exclusief BTW.
2. Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig artikel 10 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de opdrachtgeven moet te allen tijde met de opdrachtnemer besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever begrensd te worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene

aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een psychotherapietraject te annuleren.
5. Een individuele sessie kan tot 24 uur voor aanvang ervan kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de sessie in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever niet op de geplande sessie verschijnt, wordt hetzelfde tarief gehanteerd. Bij te laat arriveren voor een sessie wordt gerekend vanaf het afgesproken begintijdstip.
6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

4

Artikel 15. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2.De bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Saudade B&A is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit overeenkomsten met opdrachtnemer voortvloeien.
3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever hanteert, ligt geheel bij de opdrachtgever zelf. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nimmer een opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt.
4. In geval van een klacht treedt de opdrachtgever eerst in contact met de opdrachtnemer om de klacht in goed overleg te bespreken en zo nodig te verhelpen. Deze eerste stap is noodzakelijk en in de meeste gevallen afdoende.
5. Als onderling overleg niet afdoende is kan de opdrachtgever zich richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en doet op basis hiervan een (niet-bindende) uitspraak. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
6. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen in het kader van de Wkkgz worden gesteld. De opdrachtnemer voldoet aan deze eisen, namelijk:
Klachtenfunctionaris
Indien opdrachtgever klacht over geboden zorg door opdrachtnemer niet met deze wil of kan bespreken is het mogelijk gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van

 verantwoordelijkheden, het vermogen van de opdrachtnemer een klacht op te lossen ( met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)
Geschilleninstantie
Het staat de opdrachtgever vrij-indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door opdrachtgever gewenste resultaat leidt – te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waar Saudade B&A bij aangesloten is. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie is te vinden op de website van het SCAG. Opdrachtgever kan met SCAG contact opnemen voor meer informatie over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.
7. Indien genomen stappen genoemd in 4,5,6 kan opdrachtgever tenslotte een klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze Stichting. Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op de website van de NAP.

5